Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Informace o elektronické podatelně Horní Dubňany

Elektronická podatelna obecního (městského) úřadu Horní Dubňany

Elektronická adresa: podatelna@hornidubnany.cz
Tato elektronická podatelna a uvedená adresa je určena pro příjem veškerých datovýchzpráv doručovaných obecnímu (městskému) úřadu.
Adresa pro osobní apoštovní přijímání datových zpráv na technických nosičích:
Obecní úřad Horní Dubňany podatelna, Horní Dubňany 41, 671 73  Tulešice 
Úřední hodiny podatelny: středa 16:00 - 18:00
Pravidla potvrzování doručení datových zpráv:

 

 

 1. Po doručení na adresu el. podatelny obdržíte zprávu, že vaše zpráva byladoručena na adresu elektronické podatelny (generace této zprávy nenípovinná a nebude elektronicky podepsána) :

  Dne dd.mm.yyyy hh:mm:ss byla doručena vaše datová zpráva na adresu elektronické podatelny Obecního (Městského) úřadu Horní Dubňany. Vaše zpráva bude dále zpracována dle platných pravidel pro el. podatelnu.

  Tato zpráva nebude elektronicky podepsána a informuje odesilatele o  umístění jeho datové zprávy ve schránce elektronické podatelny. Tato schránka je pravidelně vyzvedávána a o zařazení vaší zprávy do zpracování bude odesilatel informován a bude mu udán identifikátor zpracování (viz bod 2).

 2. Po zařazení zprávy do zpracování obdržíte zprávu (generace této zprávyje povinná a bude elektronicky podepsána) :

  Potvrzení o zařazení do zpracování datové zprávypodatelnou
  Obecního (Městského) úřadu Horní Dubňany
  Datová zpráva byla zařazena a zpracována podatelnou Obecního (Městského) úřadu HorníDubňany
  dne: DD-MM-RRRR v HH:MM:ss

  Vaše zpráva je v DK identifikována: xxxx/RRRR

  [Jméno a příjmení pracovníka podatelny]

  Tato datová zpráva musí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem oprávněného zaměstnance úřadu.

  Úřad zasílá zprávu o doručení na adresu el. podatelny ihned po doručení ve  schránce.

  Úřad zasílá zprávu o zařazení nejpozději v první (druhý, třetí – dle úředních hodin nebo jiných podmínek) pracovní den, který bezprostředně následuje po dni doručení. Úřad zprávu zasílá na elektronickou adresu, ze  které byla zpráva odeslána, pokud odesilatel výslovně nepožádal o zaslání na jinou elektronickou adresu. Pokud se zpráva potvrzující doručení vrátí úřadu jako nedoručitelná, úřad učiní ještě jeden pokus o její doručení.

 

 

Technické parametry přijímaných datových zpráv:
Datové zprávy jsou přijímány ve formátech: html, htm, pdf, doc, jpg, rtf , txt, xls. V případě dalších formátů vzneste dotaz na naši e-podatelnu, kde vám naši pracovnícisdělí, zda je daný formát akceptovatelný.

Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat datovézprávy:
Datové zprávy jsou přijímány na 3,5´´disketách zformátovaných v souborovém systému FAT (DOS a Windows), dále na CD. V případě pochybností vzneste dotaz na naši e-podatelnu, kde vám naši pracovníci sdělí, zda jsoutechnické parametry daného fyzického nosiče akceptovatelné.

Postup v případě zjištění škodlivého softwaru nebo chybného formátu upřijaté datové zprávy:
Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý software nebo chybný formát, není zpracovávána. Pokud odesilatel neobdrží zprávu potvrzující doručení a zprávu o zařazení do zpracování (viz výše), je pravděpodobné, že se jednalo o takto poškozenou zprávu, kterou nelzezpracovat.

Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronicképodatelny:
Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelnyzasílejte na elektronickou adresu podatelna@hornidubnany.cz nebo na adresu xxxxx@hornidolni.cz případně na poštovní adresu úřadu. Dotazy úřad vyřizuje do xx (asi 3) pracovních dnů ode dne jejich doručení.

Seznam jmen oprávněných zaměstnanců úřadu, kterým byl vydán kvalifikovanýcertifikát:

 

 

Jméno/Název (CN) Platnost od Platnost do
Karel Novák 23.4.2004 12:35:01 23.4.2005 12:35:01
Jana Svobodová 14.4.2004 13:00:02 14.4.2005 13:00:02

 

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči úřadu činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů:

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodnémpřístupu k informacím nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem.
Podle § 14 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. musí být z podání zřejmé, kterému povinnému subjektu je určeno a kdo jej činí. U podání prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být uvedena rovněž příslušná identifikace žadatele (například elektronická adresa). Neobsahuje-li žádost tyto údaje, nenížádost podáním ve smyslu tohoto zákona a žádost se odloží.

Podání podle zákona č. 71/1967 Sb., správní řád (§ 19)
musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; současně musí být uveden poskytovatel certifikačních služeb, který certifikát vydal avede jeho evidenci, nebo musí být certifikát k podání připojen, nebo
> nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; vtakovém případě musí být do 3 dnů doplněno – viz výše.
Podle § 19 odst. 2  zákona č. 71/1967 Sb. musí být z podání patrno, kdo jej činí, které věci se týká a co se navrhuje. Zvláštní právní předpisy mohou stanovit jeho dalšínáležitosti.

Stížnosti, oznámení a podněty podle vyhlášky č. 150/1958 Ú.l. nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem.

Datové zprávy zaslané úřadu, jejichž náležitosti neupravuje právnípředpis, nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem. Jedná se například o běžnou e-mailovou komunikaci mezi pracovníky úřadu a  občany.